Реклама

Не се капете во Бабуна, водата е загадена!

Водата во река Бабуна не е дозволена за капење, затоа што анализите на Центарот за јавно здравје, направени на мостри земени на мерно место Плажа 1, покажуваат дека е бактериолошки неисправна и е во трета класа.

По другите параметри, водата во река Бабуна е во втора и во прва класа и не може да се користи за капење и рекреација и за наводнување на земјоделски површини.

Текстот продолжува под рекламите

Agria

Водата во Езерото Младост е исправна за капење и рекреација, покажуваат последните тестирања на Центарот за јавно здравје во Велес. Направени се хемиски и микробиолошки тестирања на мострa земена од Плажа број 1 и според добиените резултати параметрите, тие се во рамките на максимално дозволените граници.

Текстот продолжува под рекламата

Резултатите од лабораториските анализи на мостри земени од водата на Градска плажа бр.1, покажуваат дека во однос на микробиолошките индикатори, водата е исправна, додека според физичко-хемиските параметри, водата по матност е во трета, а по однос на другите параметри е во втора и прва класа.

Можеби ќе ве интересира: